Akmens laikmeta mājokļa atjaunošanas talka Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā

Akmens laikmeta mājokļa atjaunošanas talka  Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā

2020.gads Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā ir Dr.hist., Dr.hist.h.c. Jāņa Apala deviņdesmitās jubilejas gads. Āraišu ezerpils augšāmcelšana bija sapnis, kam arheologs veltīja savu mūžu, tomēr šī lielā sapņa īstenošana nebūtu iespējama bez rūpīgi saplānotiem un organizētiem praktiskiem uzdevumiem, kuru veikšanā tika iesaistīts arī plašs atbalstītāju loks. Jau kopš brīvdabas arheoloģiskā muzeja organizēšanas pirmsākumiem par ikgadēju tradīciju kļuva talku rīkošana ainavas veidošanai un kopšanai Āraišu ezera krastā. Sākotnēji talkās piedalījās studenti, Āraišu arheoloģisko ekspedīciju dalībnieki, dažādu citu organizāciju pārstāvji un skolēni, pēc Āraišu ezerpils fonda izveidošanas – fonda biedri un atbalstītāji.

Turpinot tradīciju, Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka komanda sadarbībā ar Latvijas Arheologu biedrību organizēja akmens laikmeta mājokļa atjaunošanas talku Meitu salā. 1999.gadā pēc arheoloģes, akmens laikmeta pētnieces, Dr.hist. Ilgas Zagorskas norādēm celtais akmens laikmeta mājoklis šo gadu laikā jau vairakkārt atjaunots, un šoreiz uzdevums bija nostiprināt tā konstrukciju un uzlikt jaunu jumta segumu. 

 Talku ievadīja Mg.hist. Mārča Kalniņa lekcija par arheoloģiskajos izrakumos iegūtajām liecībām, to interpretācijām un iespējām veidot zinātniski pamatotas akmens laikmeta mājokļu rekonstrukcijas. Par to, ka cilvēki Āraišu apkārtnē dzīvojuši jau akmens laikmetā, liecina atsevišķi atradumi – krama nuklejs, akmens cirvis un akmens kaltiņš, tomēr citas šī laikmeta liecības Āraišos nav atrastas. Akmens laikmeta celtnes Meitu salā veidotas kā ideālrekonstrukcijas pēc Latvijā un kaimiņu zemēs atrastajiem arheoloģiskajiem materiāliem.

 Talkas dalībnieki – kopā vairāk kā divdesmit arheologi, vēstures studenti un interesenti, nostiprināja akmens laikmeta mājokļa konstrukcijas, turpat Āraišu ezera krastā sagrieza nepieciešamo daudzumu niedru un pilnībā atjaunoja jumta segumu. Dienas nobeigumā talcinieki tikai aicināti pie ugunskura uz kopīgu dziedāšanu: arheoloģe Dr.hist.h.c. Zigrīda Apala iepazīstināja ar vecākās arheologu paaudzes mīļākajām, kā arī Āraišu arheoloģisko ekspedīciju laikā dziedātām dziesmām.

 Talkas laikā Solvitas Lodiņas vadībā norisinājās materiāla gatavošana projekta “Vēstures pētniecība arheologa metodēm” īstenošanai vēstures mācību priekšmeta tēmas “Senvēsture” ietvaros Latvijas skolās. Projekta mērķis ir attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu; sadarbību mācību materiālu izstrādē un aprobācijā paredzēts turpināt. 

Talkas Āraišos ne to pirmsākumos, ne tagad nav tikai teritorijas kopšanas darbi – tās vienmēr bijušas arī domubiedru kopā sanākšanas reizes, kad tiek pārrunāts padarītais un iezīmēti nākotnes plāni. Arī šajā reizē tika apspriesti veicamie uzdevumi, lai Āraišos atkal iedzīvinātu zinātkāru studentu un eksperimentālās arheoloģijas garu. 

Informāciju sagatavoja:
Laura Lēģere, arheoloģe
Amatas novada pašvaldības
Tūrsma un Āraišu  ezerpils nodaļa